Veterans Day – Holy Trinity program of remembrance

11-11-16 All day

Program of remembrance